สถานีวิทยุจายเสียงศูนย์การทหารราบ

ชื่อสถานี  :  สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารราบ  สังกัด  กองทัพบก
ระบบ   FM.   ความถี่  96.25 MHz   กำลังส่ง    K.W.
สถานที่ตั้งเครื่องส่ง   :  ๑๒๕ ม. ๓  ต.เขาน้อย  อ.ปราณบุรี  จ.
ประจวบคีรีขันธ์
สถานีที่ตั้งห้องเครื่องส่ง    :  ตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน รัศมี ๓๐ เมตร
หมายเลขโทรศัพท์  ๓๒๖๒๑๗๕๕ โทรสาร ๐๓๒๕๔๒๒๐๕

fm002 ิfm001

ประวัติความเป็นมา

เดิม ศูนย์การทหารราบ เป็นหน่วยทหารเพียงหน่วยเดียว ที่มีอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   มีภารกิจรับผิดชอบการดูแลพื้นที่ราชพัสดุในเขต อ.ปราณบุรี และ อ.หัวหิน ที่มีพื้นที่กว่า ๗ แสนไร่ อีกทั้ง มีหน้าที่ในการให้การฝึกศึกษาแก่กำลังพลของเหล่าทหารราบเป็นจำนวนมาก  จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้ทราบถึงการใช้อาวุธ   การฝึกของหน่วยทหาร  รวมทั้งการ แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ของ ศร. ที่กระทำ ได้ลำบาก จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งสถานีวิทยุฯ เพื่อเป็นกระบอกเสียงของ ศร.  ต่อภารกิจดังกล่าว  รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ โดยได้รับอนุมัติจาก  กบว.ทบ. อนุมัติให้จัดตั้ง สวส.ศร. เมื่อ ๘ ก.ค.๒๘

                         ภารกิจ    :     เป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์  และความเข้าใจระหว่างรัฐบาล   กองทัพ และประชาชน บนพื้นฐานสิทธิ  ความเสมอภาค  รวมทั้งการส่งเสริมให้ทหาร และประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  มีจิตสำนึกต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชประสงค์   เพื่อสร้างความศรัทธา รวมถึง   ความเชื่อมั่นที่จะทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชน  ตลอดถึงการแจ้งเตือนถึงความปลอดภัยจากสาธารณภัย  และภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงการฝึกของหน่วยทหารในพื้นที่    และหลักสูตรการฝึกตามวงรอบของ ทบ.

ขอบเขตพื้นที่รับสัญญาณ

สามารถส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ จว.เพชรบุรี

ที่มา : สถานีวิทยุ fm 96.25 ศูนย์การทหารราบ